North Country SportsNet | 051218 Potsdam V Madrid-Waddington